Poveikio aplinkai vertinimas

Mūsų įmonė rengia poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentus:

Lietuvoje poveikio aplinkai vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2013, Nr. 76-3835), reglamentuojančiu poveikio aplinkai vertinimo procesą bei jo dalyvių tarpusavio santykius.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo prieduose yra pateikti du sąrašai: Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis privalo būti vertinamas, rūšių sąrašas (1 priedas) ir Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo , rūšių sąrašas (2 priedas).

Poveikio aplinkai vertinimo tikslai: